about-us-1

UNDO Magazine

UNDO Magazine brings inspired people to meet art and design, meaning of life, passion and inspiration. Our aims are to live up people's passion. This will provide a bunch of student's unique design works such as illustrations, photos and graphic design.

UNDO Magazine was established in 2012 from a group of people who love intentionally the world and believe people will enlighten their life if they can brush up their meaning of life.

28 issues, 30 inspired people, a hundred of gorgeous design works come through two magazines (UNDO Magazine - inspired magazine and UNDOMAG+ - designed magazine)

Wishing you are having a good time with our magazine

Sakchai Piyaboon (Chai)
Editor-in-Chief

UNDO Magazine

 

UNDO Magazine เริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 โดยความคิดสนุกๆ ที่อยากรวบรวมผลงานนักศึกษาด้านศิลปะในสาขาต่างๆ เป็นพื้นที่การแสดงผลงานผ่าน Magazine online รวมไปถึงการสัมภาษณ์คนสร้างแรงบันดาลใจจากหลายๆ สาขาอาชีพ

เรื่องราวต่างๆ ผ่าน 2 หัว magazine ที่เราทำขึ้น (UNDO Magazine เน้นคนสร้างแรงบันดาลใจ) และ (UNDOMAG+ รวมผลงานศิลปะสาขาต่างๆ และ สัมภาษณ์คนทำงานศิลปะ)

UNDO = คิด ปรับปรุง ทำใหม่ เป็นความหมายของ Magazine ฉบับนี้ หวังว่า ทุกคนคงสนุกกับผลงานที่พวกเราได้ทำ

ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์ (ชัย)
Editor-in-Chief

พบปะทีม

เขียนบางสิ่งที่เกี่ยวกับบุคคลที่ผลักดันธุรกิจของคุณ หรือปรัญชาที่อยู่เบื้อหลังการให้บริการลูกค้า
ทำไม เพราะผู้คนต้องการทราบว่าใครที่เขากำลังดำเนินธุรกิจร่วมด้วย เป็นเรื่องปกติที่เรากระทำ

about-us-headshot-1

Regan McCook

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รวมถึงบางเรื่องสั้นๆ ถึงความเป็นจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้คน

about-us-headshot-2

Eric Teagan

รองประธานบริษัท

รวมถึงบางเรื่องสั้นๆ ถึงความเป็นจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้คน

about-us-headshot-3

Timothy Barrett

ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

รวมถึงบางเรื่องสั้นๆ ถึงความเป็นจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้คน

ขั้นตอนต่อไป...

สิ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกค้าที่มุ่งหวังดำเนินการ เช่น การขอการเสนอราคา หรือการพิจารณาแคตาล็อกสินค้าของคุณ